مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور پرند
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

European Foundation for Quality Management

تعالی سازمانی

رشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامی ابعاد
کسب رضایتمندی کلیه ذینفعان
ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات کلیه ذینفعان
تضمین موفقیت سازمان در بلند مدت

کاربردهای مدل تعالی سازمانی
ابزاری برای خود ارزیابی به منظور تعیین موقعیت سازمانها در مسیر تعالی،کمک به درک فاصله بین اهداف و واقعیت هاوترغیب سازمانها به یافتن راه حلهای بهبود.

مبنایی برای ایجاد زبان و تفکر مشترک در تمامی ابعاد سازمان و در همه حوزههای عملکرد.

چارچوبی برای درک وضعیت اقدامات انجام شده، حذف دوباره کاری ها و تشخیص انحرافات
ساختاری برای سیستم مدیریتی سازمانمزایای مدل تعالی سازمانی

برخورداری این مدل از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر
مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی
توجه ویژه به نتایج کسب شده توسط سازمان
ارزیابی مبتنی بر واقعیات
مشارکت گسترده کارکنان
شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود 
ارائه تصویر واقعی از فعالیتهای سازمان
تبادل تجربیات درون و برون سازمانی با بکارگیری ابزار کاوی ( benchmarking) 
استفاده از رویکرد خودارزیابی به منظور تعالی سازمان
ارزشها و مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی بدون توجه به بخش و اندازه سازمان ها، برای کلیه آنها قابل کاربرد بوده و مدل تعالی سازمانی را پشتیبانی می نماید.
نتیجه گرایی: تعالی دستیابی به نتایجی است که رضایت کلیه ذینفعان سازمان را در بر داشته باشد.

مشتری مداری: تعالی خلق ارزش های مطلوب مشتری است.
رهبری و ثبات در مقاصد: تعالی رهبری دوراندیش و الهام بخش همراه با ثبات در مقاصد است.
مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت ها: تعالی مدیریت سازمان از طریق مجموعه ای از سیستم ها ، فرآیندها و واقعیت های مرتبط و به هم پیوسته است.
توسعه و مشارکت کارکنان: تعالی حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طریق توسعه و دخالت دادن آنها در امور است.
یادگیری و بهبود مستمر: تعالی به چالش طلبیدن وضع موجود و ایجاد تغییر به منظور نوآوری و خلق فرصتهای بهبود با استفاده از یادگیری است.
توسعه همکاری های تجاری: تعالی توسعه و حفظ مشارکت هایی است که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می کند.
مسؤلیت اجتماعی سازمان: تعالی فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت می کند و تلاش برای درک و پاسخگویی به انتظارات ذینفعان سازمان در جامعه است.

معیار 1 رهبری 

الف ) رهبران ، مأموریت ، آرمان ، ارزشها و اصول اخلاقی سازمان را ایجاد کرده و نقش الگو در فرهنگ تعالی را ایفا می کنند 
ایجاد و توسعه مأموریت ، آرمان و فرهنگ سازمان 
ایجاد و توسعه ارزشها ، اصول اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان و ایفای نقش الگو در رعایت و انجام آنها به گونه ای که فرهنگ تعالی را پشتیبانی نماید 
بازنگری و بهبود اثر بخشی رفتارهای شخصی در رهبری 
مشارکت فعال در فعالیت های بهبود 

ایجاد انگیزه و تشویق به تفویض اختیار ، خلاقیت و نوآوری ، بعنوان مثال از طریق تغییر ساختارسازمان ، سرمایه گذاری در آموزش و فعالیت های بهبود 
تشویق ، حمایت و عمل بر اساس دست آوردهای فعالیت های یادگیری 
اولویت بندی فعالیت های بهبود 
ایجاد انگیزه و تشویق همکاری های درون سازمانی 
ب) رهبران ، شخصاً برای اطمینان یافتن از ایجاد ، توسعه و استقرار سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها ، مشارکت دارند 
همسو سازی ساختار سازمان در راستای حمایت از جاری سازی خط مشی و استراتژی آن 
اطمینان از ایجاد ، توسعه و استقرار سیستمی به منظور مدیریت فرآیند ها 
تعیین متولیان فرآیند ها به گونه ای روشن 
اطمینان از ایجاد ، توسعه و استقرار فرآیندی جهت توسعه ، جاری سازی و به روز آوری خط مشی و استراتژی 
اطمینان از ایجاد ، توسعه و استقرار فرآیندی جهت اداره مؤثر سازمان 
اطمینان از ایجاد ، توسعه و استقرار فرآیندی به منظور اندازه گیری ، بازنگری و بهبود نتایج کلیدی 
اطمینان از ایجاد ، توسعه و استقرار فرآیند با فرآیند هایی جهت انگیزه برای شناسایی ، برنامه ریزی و استقرار بهبودها به منظور کاراتر کردن رویکردها 
بعنوان مثال از طریق خلاقیت ، نوآوری و فعالیت های یادگیری 
ج) رهبران با مشتریان ، شرکای تجاری و نمایندگان جامعه تشریک مساعی می کنند 
درک و پاسخگویی به انتظارات و بر آوردن آنها 
بر قراری همکاری های تجاری و مشارکت در آن 
برقراری فعالیت های بهبود مشترک و مشارکت در آن 
قدردانی از افراد و گروه های ذینفع بخاطر مشارکت سازنده در کسب و کار ، وفاداری و مانند آن 
مشارکت در تشکل های حرفه ای ، کنفرانس ها و سمینار ها ، به ویژه آنهایی که در راستای ترویج و حمایت از تعالی هستند 
ترویج ، حمایت و حضور در فعالیت هایی با هدف بهبود محیط جهانی و مشارکت سازنده سازمان در جامعه با توجه به حقوق و علایق نسلهای آینده 
د) رهبران ، در کارکنان ایجاد انگیزه نموده و از آنها حمایت و قدر دانی می کنند 
شخصاً مأموریت ، آرمان ، ارزشها ، خط مشی و استراتژی ، برنامه ها ، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمان را با کارکنان در میان می گذارند 
در دسترس کارکنان هستند ، به دقت به سخنان آنان گوش می سپارند ، الهام بخش آنانند ، ایشان را متحد می سازند و پاسخگوی آنان هستند 
کمک و پشتیبانی از کارکنان جهت دستیابی آنها به برنامه ها ، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود 
تشویق و توانمند سازی کارکنان به منظور مشارکت در فعالیت های بهبود 
قدردانی به موقع و مناسب از تلاش های فردی و گروهی در تمامی سطوح سازمان 
ترویج و تشویق فرصتهای برابر و تمایزات 
ه) رهبران ، تغییرات سازمانی را شناسایی و راهبری می کنند

معیار 2 خط مشی و استراتژی 

الف ) خط مشی و استراتژی بر اساس خواسته ها و انتظارات حال و آینده ذینفعان پایه ریزی می شوند 
جمع آوری و درک اطلاعات به منظور شناسایی بازارها و بخشهایی از بازار که سازمان در حال و آینده در آن فعالیت می کند 
شناسایی ، درک و پیش بینی نیازها و انتظارات حال و آینده ذینفعان مشتمل بر مشتریان ، کارکنان ، شرکاء ، جامعه و سهام داران 
شناسایی ، درک و پیش بینی توسعه موقعیت بازار مشتمل بر فعالیتهای رقبا 
ب)خط مشی واستراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد،تحقیقات ، یادگیری و فعالیتهای خلاقانه پایه ریزی میشوند 
تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از شاخص های عملکرد داخلی 
تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از فعالیت های یادگیری 
تجزیه و تحلیل تصویر بیرونی سازمان و داده های مرتبط با آگاهی از مارک تجاری 
تجزیه و تحلیل عملکرد رقبا و بهترین سازمانها در گروه خود 
تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با شایستگی های محوری همکاران تجاری بالفعل و بالقوه 
تجزیه و تحلیل داده های کوتاه مدت و بلند مدت موضوعات اجتماعی ، محیطی ، ایمنی و قانونی 
تجزیه و تحلیل داده های اثر گذاری محصولات و خدمات در تمامی طول چرخه عمر آنها 
شناسایی و درک شاخص های اقتصادی و انسانی 
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور تعیین تأثیر فن آوریها و مدال های کسب و کار جدید در عملکرد سازمان 
ج) خط مشی و استراتژی ، تدوین شده ، مورد بازنگری قرار گرفته و به روز می شوند 
ایجاد ، توسعه . بازنگری و به روز آوری خط مشی و استراتژی سازگار بامأموریت و آرمان سازمان و مفاهیم تعالی 
ایجاد تعادل بین نیازها و انتظارات کوتاه مدت و بلند مدت ذینفعان 
ارزیابی ریسک ها و شناسایی راه های بر طرف سازی آنها 
شناسایی مزیتهای رقابتی حال و آینده 
شناسایی قابلیت های محوری و نیازهای مشارکت ها و اتحادها به منظور اطمینان ازجاری سازی خط مشی و استراتژی
تأکید مجدد بر حضور در بازارهای تثبیت شده و یا تعیین نیاز به تغییر در بازار 
همسو کردن استراتژی سازمان با همکاران تجاری و متحدان 
شناسایی عوامل بحرانی موفقیت ( CSF ) 
همسو کردن و توسعه مستمر استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی با همکاران تجاری 
ارزیابی تناسب و اثر بخشی خط مشی و استراتژی 
د) خط مشی و استراتژی از طریق چهارچوب فرآیندهای کلیدی جاری می شوند 
شناسایی و طراحی چهارچوب فرآیندهای کلیدی مورد نیاز ، جهت اطمینان از جاری سازی خط مشی و استراتژی سازمان 
تعیین مالکیت روشن برای فرآیندهای کلیدی 
تعریف فعالیتهای کلیدی با توجه به ذینفعان 
بازنگری اثر بخشی چهارچوب فرآیندهای کلیدی برای اطمینان از جاری سازی خط مشی و استراتژی سازمان 

معیار 4 مشارکتها و منابع 

الف ) همکاری های تجاری بیرونی ، مدیریت می شود
شناسایی فرصت های کلیدی مشارکت با سازمانها و اجتماع در راستای خط مشی ، استراتژی و مأموریت سازمان .
ساختار دهی روابط باهمکاران تجاری و تأمین کنندگان به منظور ایجاد ارزش و بیشینه سازی آن .
شکل دهی به مشارکت ها در زنجیره تأمین که منجر به ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان می شود .
شناسایی و همتراز کردن شایستگی های محوری همکاران تجاری و حمایت از توسعه های دو جانبه . 
اطمینان از سازگاری فرهنگی و به اشتراک گذاردن دانش با سازمان همکار . 
ایجاد و حمایت از تفکر نو آور و خلاق با استفاده از مشارکت ها . 
ایجاد هم افزایی از طریق کار با یکدیگر جهت فرآیندها و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین کننده – مشتری ( زنجیره ارزش ) 
ب) منابع مالی ، مدیریت می شود
ایجاد ، توسعه و استقرار استراتژی ها و فرآیندهای مالی به منظور استفاده از منابع مالی در حمایت از خط مشی و استراتژی سازمان .
طراحی سیستم برنامه ریزی و گزارش دهی مالی جهت برآورده نمودن انتظارات ذینفعان مالی از سازمان . 
تعیین و استقرار مکانیزم های گزارشگیری . 
ارزیابی میزان سرمایه گذاری و برداشت سرمایه از دارائی های مشهود و نا مشهود . 
ایجاد ، توسعه و معرفی روشهای مدیریت ریسک منابع مالی در کلیه سطوح متناسب سازمان . 
برقراری و اجرای فرآیندهای اصلی اداره سازمان در کلیه سطوح متناسب . 
ج) ساختمان ها ، تجهیزات و مواد ، مدیریت می شود 
ایجاد و توسعه یک استراتژی جهت مدیریت ساختمانها ، تجهیزات و مواد که خط مشی و استراتژی سازمان را حمایت نماید . 
مدیریت نگهداری و استحصال دارائی ها در جهت بهبود عملکرد آنها در کل چرخة عمر .
مدیریت امنیت دارائی ها . 
اندازه گیری و مدیریت هر گونه تأثیر زیان آور دارائی های سازمان بر روی جامعه و کارکنان ( شامل ارگونومی ، بهداشت و ایمنی ) . 
استعمال منابع به صورت مناسب و سازگار با محیط زیست در کل چرخه عمر یک محصول . 
بهینه کردن موجودی های مواد . 
بهینه کردن استفاده از خدمات عمومی ( مثل تلفن ، برق و .... ) 
کاهش و بازیافت ضایعات . 
حداقل سازی هر گونه تأثیر زیان آور ناشی از محصولات و فرآیندهای تولید و خدمات . 
بهینه کردن حمل و نقل . 
د) فناوری ، مدیریت می شود 
ایجاد و توسعه یک استراتژی جهت مدیریت فناوری به نحوی که خط مشی و استراتژی سازمان را حمایت کند . 
شناسایی و ارزیابی فناوری های جایگزین و نو در راستای خط مشی و استراتژی و اثر آنها بر روی سازمان و جامعه . 
مدیریت سرمایه گذاری در فناوری شامل شناسایی و جایگزینی فناوری های منسوخ . 
بکار انداختن و بهره برداری از فناوری موجود . 
ایجاد و توسعه فناوری های نوآورانه و سازگار با محیط ( صرفه جویی در انرژی و منابع ، حداقل کردن ضایعات و آلودگی ها ، ترغیب به بازیافت و استفاده مجدد ) . 
استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات در حمایت و بهبود عملیات های مؤثر سازمان . 
استفاده از فناوری در حمایت از بهبود . 
ه) اطلاعات و دانش ، مدیریت می شود 
ایجاد و توسعه یک استراتژی جهت مدیریت اطلاعات و دانش به نحوی که خط مشی و استراتژی سازمان را حمایت نماید . 
جمع آوری ، ساختار دهی و مدیریت اطلاعات و دانش در حمایت از خط مشی و استراتژی . 
ایجاد ، دسترسی مطلوب برای استفاده کنندگان داخل و خارج سازمان به اطلاعات و دانش مرتبط با آنها . 
بهره گیری از فناوری اطلاعات در حمایت از ارتباطات درون سازمانی و مدیریت دانش و اطلاعات . 
تضمین و بهبود اعتبار ، یکپارچگی و امنیت اطلاعات . 
پرورش ، توسعه و حفاظت مناسب از دارایی های فکری انحصاری جهت بیشینه سازی ارزش برای مشتری . 
جستجو جهت دستیابی ، افزایش و استفاده از دانش به صورت مؤثر
ایجاد تفکر خلاق و نوآور در سازمان با استفاده از منابع اطلاعاتی و دانش مرتبط . 

معیار 5 فرآیندها 

الف ) فرآیندها به گونه ای نظام مند طراحی و مدیریت می شوند 
طراحی فرآیندهای سازمان ، از جمله فرآیندهای کلیدی مورد نیاز برای اطمینان از جاری سازی خط مشی و استراتژی .
شناسایی ذینفعان فرآیندها و مدیریت ارتباطات در درون و بیرون سازمان و با همکاران تجاری برای مدیریت مؤثر فرآیندهای به هم مرتبط .
برقراری سیستم مدیریت فرآیندها . 
به کارگیری سیستمهای استاندارد در مدیریت فرآیند ، مانند سیستمهای مدیریت کیفیت ، سیستم های زیست محیطی و سیستمهای ایمنی و بهداشت شغلی . 
بکارگیری شاخصهای فرآیند و تعیین اهداف عملکردی .
بازنگری اثر بخشی چهارچوب فرآیندها در اطمینان از جاری سازی خط مشی و استراتژی . 
ب) فرآیندها به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان در صورت نیاز ، با استفاده از نوآوری ها بهبود می یابند
شناسایی و اولویت بندی فرصت های بهبود و سایر تغییرات اعم از تغییرات تدریجی و یکباره . 
استفاده از نتایج ادارکی و عملکردی و اطلاعات بدست آمده از فعالیت های یادگیری جهت تعیین الویت ها و اهداف بهبود و تعیین روشهای بهبود یافته عملیاتی . 
ترغیب و بکارگیری استعدادهای خلاق و نوآور کارکنان ، مشتریان و شرکای تجاری در بهبودهای تدریجی و یکباره .
کشف و استفاده از طراحی های جدید فرآیند ، فلسفه های عملیاتی و فناوری توانمند ساز . 
تعیین روشهای مناسب برای استقرار تغییرات .
اجرای آزمایشی و کنترل استقرار فرآیندهای جدید یا تغییر یافته . 
در میان گذاردن تغییرات فرآیندها با تمامی ذینفعان مرتبط . 
اطمینان از آموزش دیدن کارکنان جهت اجرای فرآیندهای جدید یا تغییر یافته ، قبل از استقرار . 
اطمینان از دستیابی فرآیندهای تغییر یافته به نتایج پیش بینی شده . 
ج) محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند 
استفاده از تحقیقات بازار ، نظر سنجی مشتریان و سایر بازخورها جهت تعیین نیازها و انتظارات حال و آینده مشتریان در زمینه محصولات و خدمات . 
پیش بینی و شناسایی بهبودها با هدف بهتر کردن محصولات و خدمات در جهت برآورده کردن نیازها و انتظارات آینده مشتریان و سایر ذینفعان . 
طراحی ، ایجاد و توسعه محصولات و خدمات جدید با کمک مشتریان و همکاران تجاری به گونه ای که به افزایش ارزش برای مشتری منجر شود . 
درک و پیش بینی تأثیر فناوری های جدید بر محصولات و خدمات و قابلیت های این فناوری ها . 
ایجاد و توسعه محصولات و خدمات جدید برای بازار تثبیت شده فعلی و دستیابی به سایر بازارها .
استفاده از خلاقیت ، نوآوری و شایستگیهای کلیدی کارکنان داخل سازمان و همکاران تجاری خارج سازمان در طراحی ، ایجاد و توسعه محصولات و خدمات قابل رقابت 
د) محصولات و خدمات ، تولید ، تحویل و پشتیبانی می شوند 
تولید یا تأمین محصولات و خدمات هماهنگ با طراحی ها و توسعه های صورت گرفته . 
بازاریابی ، اطلاع رسانی و فروش محصولات و خدمات به مشتریان بالفعل و بالقوه . 
اطمینان از تحویل مناسب محصولات و خدمات به مشتریان . 
ارائه خدمات پس از فروش در مورد محصولات و خدمات شامل جایگزینی محصولات و خدمات هر کجا که نیاز باشد .
ه) ارتباط با مشتری مدیریت شده و تقویت می شود 
تعیین و برآورده کردن نیازهای ارتباطی روزمرة مشتریان . 
رسیدگی به بازخورهای دریافتی از ارتباط روزمره با مشتریان از جمله شکایات . 
مشارکت فعال و آینده نگر با مشتریان به منظور تبادل نظر و برآورده کردن نیازها ، خواسته ها و علایق مشتریان . 
پیگیری و بررسی فروش ها ، خدمات پس از فروش و سایر تماس ها جهت تعیین سطح رضایت مشتریان از محصولات ، خدمات و دیگر فرآیندهای مرتبط با مشتریان در زمینه فروش و پشتیبانی . 
کوشش برای حفظ خلاقیت و نوآوری در زمینه فروش و پشتیبانی به مشتری . 
برقراری مشارکت هایی با مشتریان که در زنجیره تأمین ارزش ایجاد می کند . 
استفاده از نظر سنجی منظم و سایر روشهای ساخت یافته جمع آوری اطلاعات و اطلاعات جمع آوری شده در تماس های روزمره با مشتریان جهت شناسایی و تقویت سطوح رضایت مشتریان از ارتباطات برقرار شده با آنها . 
توصیه به مشتریان برای استفاده مسئولانه از محصولات .
• معیار 6 نتایج مشتری 

الف ) مقیاس ادراکی 
این مقیاس ها، بیانگر ادراکات مشتریان از سازمان است ، ( به عنوان مثال این اندازه ها از طریق نظر سنجی های مشتری و گروه های نمونه ، رتبه بندی های فروشندگان ، تقدیرها و شکایات رسمی بدست می آیند . )
تصویر سازمان : فروش و پشتیبانی پس از فروش : 
- در دسترس بودن - توانایی ها و رفتار کارکنان 
- ارتباطات - توصیه و پشتیبانی 
- شفافیت - متون و مستندات فنی تهیه شده برای مشتری
- انعطاف پذیری - رسیدگی به شکایات 
- رفتار آینده نگر - آموزشهای تخصصی برای استفاده از محصول
-پاسخگویی - زمان پاسخگویی 
- پشتیبانی فنی 
- تدارک ضمانت و گارانتی
محصولات و خدمات : وفاداری : 
- کیفیت - تصمیم به خرید مجدد 
- ارزش - تمایل به خرید سایر محصولات و خدمات سازمان
- قابلیت اطمینان و پایایی - تمایل به معرفی و توصیه سازمان به دیگران 
- نوآوری در طراحی 
- تحویل مناسب 
- جنبه های زیست محیطی 
ب) شاخص های عملکردی 
این شاخص ها ، شاخص هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش ، درک ، پیش بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش بینی ادراکات مشتریان بیرونی سازمان به کار گرفته می شوند .
تصویر سازمان : فروش و پشتیبانی پس از فروش : 
-تعداد تقدیر نامه های دریافتی از مشتریان وتعداد دفعات نامزد شدن برای جوایز - تقاضا برای آموزش 
- پوشش خبری - رسیدگی به شکایات
- میزان پاسخگویی 
محصولات و خدمات : وفاداری : 
- رقابت پذیری - مدت زمان تداوم ارتباط
- میزان خرابی ، خطا و مرجوعی - توصیه های مؤثر
- تأییدیه های کیفیت و زیست محیطی - تناوب یا ارزش پولی سفارشات
- تدارک ضمانت و گارانتی - تعداد شکایات و قدردانی ها
- شکایات - کسب و کارهای جدید و یا از دست رفته 
- شاخص های ترابری - نگهداری و حفظ مشتری
- چرخة عمر محصول 
- نوآوری در طراحی 
- مدت زمان ارائه محصول به بازار 

معیار 7 نتایج کارکنان 

الف ) مقیاس ادراکی 
این مقیاس ها، بیانگر ادراکات کارکنان از سازمان است . ( به عنوان مثال این اندازه ها از طریق نظر سنجی ها ، گروههای نمونه ، مصاحبه ها و ارزیابی های ساختار یافته به دست آیند .) 
انگیزش : رضایتمندی : 
- توسعه شغلی - فعالیتهای اداری سازمانی 
- ارتباطات - شرایط استخدام
- تفویض اختیار - تسهیلات و خدمات
- فرصت های برابر - شرایط ایمنی و بهداشت 
- مشارکت - امنیت شغلی
- رهبری - حقوق و مزایا
- فرصتهای یادگیری و دستیابی به اهداف - روابط همکاران
- قدردانی - مدیریت تغییر و تحول 
- تعیین اهداف و ارزیابی - خط مشی و اثرات زیست محیطی سازمان 
- ارزشهای سازمانی ، آرمان ، مأموریت ، - نقش سازمان در اجتماع محلی و جامعه 
خط مشی و استراتژی - شرایط محیطی کار
- آموزش و توسعه 
ب) شاخص های عملکردی
این شاخص ها ، شاخص هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش ، درک ، پیش بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش بینی ادراکات آنان به کار گرفته می شوند .
دست آوردها : رضایتمندی : 
- تقابل شایستگی های مورد نیاز سازمان در قیاس با شایستگی های موجود - میزان غیبت و بیماری
- بهره وری - میزان حوادث
- میزان موفقیت آموزشها و برنامه های توسعه کارکنان در دستیابی به اهداف - شکایات و نارضایتی ها 
- جوایز و تقدیر های بیرونی - روندهای استخدام
- میزان جذب و ترک سازمان و وفاداری کارکنان 
- اعتصاب ها 
- میزان استفاده از تسهیلات و مزایای ایجاد شده توسط سازمان
انگیزه و مشارکت : خدمات مهیا شده برای کارکنان سازمان 
- مشارکت در گروه های بهبود - دقت در امور اداری کارکنان 
- مشارکت در نظام پیشنهادات - اثر بخشی ارتباطات
- سطوح آموزش و توسعه - سرعت پاسخگویی به درخواست ها 
- مزایای قابل اندازه گیری کار گروهی - ارزیابی آموزش ها
- قدردانی از اشخاص و گروه ها 
- میزان پاسخگوئی به نظر سنجی های کارکنان معیار 8 نتایج جامعه 

- تاثیر بر اقتصاد محلی ، ملی و جهانی - تحلیل و بررسی زنجیره تأمین
- ارتباط با مسئولین و سازمانهای مرتبط - ارزیابی عملکرد زیست محیطی و ارزیابی دوره عمرمحصول
- رفتار مبتنی بر اخلاق 
مشارکت با انجمن ها و گروه های محلی : گزارشگیری از فعالیت ها به منظور کمک به حفاظت و پایداری منابع :
- مشارکت در آموزش و یادگیری - انتخاب روش مناسب حمل و نقل
- مشارکت در تشکل های اجتماعی در فعالیتهای مرتبط - پیامدهای زیست محیطی
- حمایت از خدمات رفاهی و پزشکی - کاهش و حذف ضایعات و بسته بندی مناسب
- حمایت از فعالیتهای ورزشی و امور تفریحی - جایگزینی مواد اولیه و سایر ورودی ها
- تلاشهای داوطلبانه و بشر دوستانه - استفاده مناسب از خدمات عمومی مانند گاز ، آب و برق
الف ) مقیاس ادراکی 
این مقیاس ها، بیانگر ادراکات جامعه از سازمان است . ( به عنوان مثال این اندازه ها از طریق نظر سنجی ها ، گزارش ها ، نشریات ، گردهمایی های عمومی و مراجع رسمی و دولتی به دست می آیند . ) برخی از اندازه ها که به عنوان مقیاس ادارکی مطرح شده است قابل طرح در شاخص های عملکردی هستند و بالعکس .
تصویر سازمان : کاهش و پیشگیری اذیت و خسارت ناشی ازعملیات سازمان و یا در طول چرخة عمر محصولات و خدمات
- تقابل شایستگی های مورد نیاز سازمان 
- تصویر سازمان به عنوان یک کارفرما 
- تصویر سازمان به عنوان یک عضو مسئول در جامعه - مخاطرات بهداشتی و حوادث
عملکرد به عنوان یک شهروند مسئول : - صدا و بوی نامطلوب 
- انتشار اطلاعات مرتبط با جامعه - خطرات ( ایمنی )
- ایجاد موقعیتهای برابر - آلودگی ها و انتشار سموم
- بازیافت 


ب) شاخص های عملکردی
این شاخص ها ، شاخص هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش ، درک ، پیش بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش بینی ادراکات جامعه به کار گرفته می شوند . 
کنترل تغییرات در سطوح استخدام و ایجاد شغل تقدیر نامه ها و جوایز دریافتی
مراودات با مسئولین و سازمانها در مورد - تبادل اطلاعات مرتبط با بهترین تجارب در زمینه مسئولیت اجتماعی ، ممیزی ها و گزارش به جامعه
- گواهینامه 
- تأییدیه ها 
- واردات یا صادرات 
- برنامه ریزی 
- ترخیص محصول 

معیار 9 نتایج کلیدی عملکرد 

الف ) دستاوردهای کلیدی عملکرد
این شاخص ها ، نتایج کلیدی برنامه ریزی شده سازمان هستند که وابسته به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت آن است .
دستاوردهای مالی : دستاوردهای غیرمالی :
- داده های عمومی و مرتبط بازار ( فروش ، قیمت سهام ، سود سهام و... ) - سهم بازار
- سود آوری ( سود ناخالص ، سود هر سهم ، در آمدهای قبل از بهره و مالیات ، حاشیه سود و .... ) - مدت زمان معرفی محصولات یا خدمات به بازار
- اطلاعات مرتبط با سرمایه گذاری و دارایی ها ( بازگشت سرمایه ، بازگشت دارایی خالص .. ) - میزان موفقیت ها
- عملکرد بودجه ای ( عملکرد در کل سازمان و نیز در هر یک از واحد ها ) . - حجم ( تولید ، فروش ...... ) 
- عملکرد فرآیندها
ب) شاخص های کلیدی عملکردی 
این شاخص ها ، شاخص هایی عملیاتی هستند که به منظور پایش و درک فرآیندها و پیش بینی و بهبود احتمالی دستاوردهای کلیدی عملکرد به کار گرفته می شوند . 
مالی : 
- جریان نقدینگی - بهبودهای ایجاد شده در اثر کار با همکاران تجاری
- استهلاک - ساختمانها ، تجهیزات و مواد ( میزان خرابی ها ، گردش موجودی ها استفاده بهینه ) 
- هزینه های نگهداری و تعمیرات - تکنولوژی : ( میزان نوآوری ، ارزش دارایی های فکری و معنوی ، ثبت اختراع و ابتکار ، حق مالکیت ) .
- هزینه های پروژه - اطلاعات و دانش ( قابلیت دسترسی ، یکپارچگی ، مرتبط بودن ، ارزش سرمایه فکری و معنوی
- میزان اعتبار 
غیر مالی : 
- فرآیندها ( عملکرد ، ارزیابی ها ، نوآوری ها ، زمان سیکل ) 
- منابع بیرونی از جمله مشارکت ها ( عملکرد تأمین کنندگان ، قیمت تأمین کنندگان ، تعداد و ارزش افزودة مشارکت ها ،تعداد و ارزش افزوده

[ دوشنبه 11 شهریور 1392 ] [ 02:16 ب.ظ ] [ hamed roostai ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic